• Bộ dấu ghép chữ nhật bản Xtension EGRAS-13MB
  • Bộ dấu ghép chữ nhật bản Xtension EGRAS-13MB
  • Bộ dấu ghép chữ nhật bản Xtension EGRAS-13MB

Bộ dấu ghép chữ nhật bản Xtension EGRAS-13MB

Giá thị trường: 700.000 đ

Giá khuyến mãi: 665.000 đ

Tiết kiệm: 35.000 đ -5%

Đặt hàng Hotline: 0931116788

Nếu hàng không chính hãng bacom.vn sẽ bồi thường gấp đôi.

Sản phẩm liên quan Xem tất cả >>


Mô tả chi tiết sản phẩm

Bộ dấu ghép chữ nhật bản Xtension EGRAS-13MB

Boä daáu chöû EGRAS-13MB ñöôïc saûn xuaát bôûi moät trong nhöõng coâng ty vaên phoøng phaåm haøng ñaàu nhaät baûn laø Artline vaø ñöôïc phaân phoái bôûi www.bacom.vn.

Vôùi nhöõng maët daáu thoâng minh coù theå deã daøng geùp noái noäi dung moät caùch nhanh choùng vaø ñaày ñuû kí hieäu giuùp baïn theå hieän noäi dung mình muoán. Do ñöôïc saûn xuaát töø coâng ngheä nhaät baûn neân con daáu coù ñoä beàn cao, coù khaû naêng chòu löïc toát cho haøng nghìn laàn söû duïng thích hôïp trong moäi tröôøng coâng nghieäp, in ñoùng soá, bao bì, plastic, kim loaïi, giaáy....

Kích thöôùc: 2.3 x 3.2mm

5 thanh cuøng kí töï treân hoäp

Kt phong chöû: 13pt trong kí töï maùy tính

Các bạn hãy đặt hàng với bacom.vn để được sở hữu bộ dấu chử EGRAS-13M ngay.

Ngoài bộ dấu chử EGRAS chúng tôi còn cung cấp nhiều mặt hàng văn phòng phẩm khác của công ty Artline như bộ dấu số EGRNS, bút dạ quang, bút vẽ trên áo, bút vẽ trên kính..v.v. Và nhiều loại mặt hàng của nhiều thương hiệu uy tính khác.

Chuùng toâi xin ñaûm baûo cung caáp cho caùc baïn haøng thaät, giao haøng taän nôi vôùi öu ñaûi toát nhaát, nhaân vieân nhieät tình, thaân thieän vaø coù traùch nhieäm coâng vieäc cao sẽ khieán khaùch haøng haøi loøng veà dòch vuï cuûa chuùng toâi.

Hãy đặt hàng ngay hôm nay Hotline: 0931116788