Bút lông bảng, bút vẽ lông dầu trên áo, bút vẽ lông dầu trên kính, bút sơn, bút lông dầu không phai, bút ngòi dẹp, bút thư pháp..vv.